Retningslinjer

Retningslinjer

§ 4.7 i NFH ’ vedtekter:

Fondsstyrets oppgaver

  • Oppdatere søknadsskjema som er tilgjengelig på WEB-siden sammen med retningslinjene for tildeling.
  • Sende søknadsskjema og retningslinjer på forespørsel fra medlemmer.
  • Vurdere søknadene i henhold til gjeldende retningslinjer, og avgi innstilling til NFHs styre. Styret i NFH fatter endelig vedtak om tildeling.
  • Fondsstyrets årsberetning sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtepapirer.

Retningslinjer for Fagutviklingsfondet

  • Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond
  • Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke fondsmidler etter minimum ett års medlemsskap.
  • Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
  • Årsmøtet vedtar retningslinjer for fondet
  • Årsmøtet vurderer og beslutter pottens størrelse fra år til år.
  • Fondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er på to år.

1. Retningslinjer for tildeling:

1. Retningslinjer for tildeling:

1.1 Fondsmidler kan søkes til etterutdanning, studietur, kurs, internasjonal fagkongress eller prosjekt med håndterapifaglig relevans. Program, kostnadsoverslag og eventuell tidsplan med delmål må legges ved søknaden.
1.2 Utgifter til NFH’s årlige fagseminar dekkes vanligvis ikke. Årsmøtet kan vurdere og beslutte unntak i spesielle tilfeller.
1.3 Tildeling per søker vil normalt bli opp til 5000 kr. til studietur/ kurs eller internasjonal fagkongress. Mulighet for utvidelse opp til 8000 kr. ved relevant etterutdanning, videreutdanning eller prosjekt. Ubenyttede midler går normalt tilbake til NFH.
1.4 Hvis flere søker til samme kurs/kongress bør tildelingssummen fortrinnsvis være lik.
1.5 Tildeling et av de siste 3 år vil normalt medføre lavere prioritering ved neste års søknadsbehandling.
1.6 Søkere sees på som enkeltindivider uavhengig av arbeidssted.
1.7 Tidsbegrensning for søknad om midler til Kurs/kongress/studiereiser: Begivenheten det søkes midler til, kan finne sted i tidsrommet fra og med 1.7 året før til og med 31.12 i tildelingsåret.
1.8 Midlene kan dekke kurs/ kongressavgift, reise, rimelige boutgifter og frikjøp av tid til fagutvikling. Kostutgifter dekkes ikke.

2. Administrasjon / oppfølging av fondsmidlene

2.1 Fondsstyret sender innstilling til NFH ‘s styre om tildeling; navn, beløp og formål. Avvik fra maksbeløpet skal begrunnes.
2.2 Styret i NFH fatter vedtak og sender brev til søkerne om tildeling, henholdsvis avslag. Tildelingsbrev skal inneholde retningslinjer for rapportering og beskjed om at kravet om utbetaling med all dokumentasjon må sendes før utgangen av tildelingsåret.
2.3 Midlene utbetales i etterkant av fullført semester, kurs el.l. Kvitteringer for utgifter til det aktuelle kurs/ seminar/ kongress sendes til økonomiansvarlig sammen med en rapport eller annet faglig bidrag som kan presenteres på WEB-siden og/eller på kommende års fagseminar i foreningen. De som får midler til fagutviklingsprosjekt sender inn en rapport med referanse til tidsplan. Kopi av rapporten skal også sendes web-sidens redaktør. Fristen i tildelingsbrevet må overholdes for å beholde retten til fondsmidlene.
2.4 Det kan søkes om avvik fra  den vanlige utbetalingsprosedyren. Søknaden rettes til økonomiansvarlig.