Retningslinjer

Retningslinjer

 

§ 4.7 i NFH ’ vedtekter:

Fondsstyrets oppgaver

 • Oppdatere søknadsskjema som er tilgjengelig på WEB-siden sammen med retningslinjene for tildeling.
 • Sende søknadsskjema og retningslinjer på forespørsel fra medlemmer.
 • Vurdere søknadene i henhold til gjeldende retningslinjer, og avgi innstilling til NFHs styre. Styret i NFH fatter endelig vedtak om tildeling.
 • Motta Kvitteringer og rapport og videresende dette til økonomiansvarlig.
 • Fondsstyrets årsberetning sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtepapirer.

Retningslinjer for Fagutviklingsfondet

 • Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond
 • Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke fondsmidler etter minimum ett års medlemsskap.
 • Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
 • Årsmøtet vedtar retningslinjer for fondet
 • Årsmøtet vurderer og beslutter pottens størrelse fra år til år.
 • Fondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er på to år.

1. Retningslinjer for tildeling:

1. Retningslinjer for tildeling:

1.1 Fondsmidler kan søkes til etterutdanning, studietur, kurs, internasjonal fagkongress eller prosjekt med håndterapifaglig relevans. Program, kostnadsoverslag og eventuell tidsplan med delmål må legges ved søknaden.
1.2 Utgifter til NFH’s årlige fagseminar dekkes vanligvis ikke. Årsmøtet kan vurdere og beslutte unntak i spesielle tilfeller.
1.3 Tildeling per søker vil normalt bli opp til 5000 kr. til studietur/ kurs eller internasjonal fagkongress. Mulighet for utvidelse opp til 8000 kr. ved relevant etterutdanning, videreutdanning eller prosjekt. Ubenyttede midler går normalt tilbake til NFH.
1.4 Hvis flere søker til samme kurs/kongress bør tildelingssummen fortrinnsvis være lik.
1.5 Tildeling et av de siste 3 år vil normalt medføre lavere prioritering ved neste års søknadsbehandling.
1.6 Søkere sees på som enkeltindivider uavhengig av arbeidssted.
1.7 Tidsbegrensning for søknad om midler til Kurs/kongress/studiereiser: Begivenheten det søkes midler til, kan finne sted i tidsrommet fra og med 1.7 året før til og med 31.12 i tildelingsåret.
1.8 Midlene kan dekke kurs/ kongressavgift, reise, rimelige boutgifter og frikjøp av tid til fagutvikling. Kostutgifter dekkes ikke.

2. Administrasjon / oppfølging av fondsmidlene

2.1 Fondsstyret sender innstilling til NFH ‘s styre om tildeling; navn, beløp og formål. Avvik fra
maksbeløpet skal begrunnes.
2.2 Styret i NFH fatter vedtak som sendes til fondsstyret.
2.3 Fondsstyret sender brev til søkerne om tildeling, henholdsvis avslag. Tildelingsbrev skal inneholde
retningslinjer for rapportering og beskjed om at kravet om utbetaling med all dokumentasjon må
sendes før utgangen av tildelingsåret.
2.4 Kvitteringer for utgifter til det aktuelle kurs/ seminar/ kongress sendes til økonomiansvarlig, og en rapport som skal presenteres på NFH ’s nettside sendes til foreningens mailadresse. Hvis anledning, er det også ønskelig med faglig
innlegg på seminaret. De som får midler til fagutviklingsprosjekt sender inn en rapport med referanse
til tidsplan. Fristen i tildelingsbrevet må overholdes for å beholde retten til fondsmidlene.
2.5 Midlene utbetales i etterkant av fullført semester, kurs el.l når styret har mottatt samtlige
kvitteringer og rapport fra fagutviklingsfondet.
2.6 Det kan søkes om avvik fra den vanlige utbetalingsprosedyren. Søknaden rettes til fondsstyret.

 

Regningsark 2019