Vedtekter

Vedtekter

1 Norsk forening for håndterapi er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter som arbeider
med rehabilitering/habilitering i forbindelse med håndskader, håndlidelser og håndkirurgi.

2 Foreningen har som formål:

2.1 Gjennom erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om håndterapi bidra til å høyne det faglige nivået blant ergoterapeuter og fysioterapeuter.

2.2 Bidra til at pasientgruppen får behandling av terapeuter med kompetanse tilsvarende det aktuelle behandlingsnivå.

2.3 Fremme fagutvikling og forskning innen håndterapi.

2.4 Fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom ulike faggrupper.

2.5 Fremme internasjonalt samarbeid og kunnskapsutveksling innen håndterapi

3 Hovedaktiviteter

3.1 Arrangere fagseminar en gang i året

3.2 WEB-side med informasjon
– om organisasjonen,
– om faglige arrangementer nasjonalt og internasjonalt
– håndterapifaglig stoff og aktuelle lenker.

3.3 Støtte forskning, fagutvikling og kompetanseheving i fagfeltet økonomisk ved å bruke av evt. overskudd til et Fagutviklingsfond.
Midlene fordeles etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet, som også velger et eget styre, Fondsstyret, for å behandle søknadene og legge fram innstilling til foreningens styre.

4 Organisasjon

4.1 Medlemskap
Alle ergoterapeuter og fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan bli medlemmer.

4.2 Kontingent
Medlemskontingenten for påfølgende kalenderår fastsettes av årsmøtet.

4.3 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste beslutningsorgan.
Ordinært årsmøte avholdes på dato fastsatt av styret, fortrinnsvis på høsten og i forbindelse med fagseminaret.
Innkallingen til årsmøtet skjer skriftlig direkte til medlemmene med 2 måneders varsel.
Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Unntak: Se § 6 og 7.
Stemmerett ved årsmøtet har alle frammøtte som har bekreftet medlemskap ved innbetalt kontingent samme år.
Vedtak fattes med simpelt flertall av de frammøtte som har stemmerett, med mindre disse vedtektene bestemmer noe annet.

4.4 Årsmøtets oppgaver
– Godkjenne foretningsorden og dagsorden.
– Godkjenne årsmelding framlagt av Styret.
– Godkjenne årsmelding fra Fagutviklingsfondet
– Godkjenne revidert regnskap for siste år. Her inngår også regnskap for fagutviklingsfondet. Innvilge ansvarsfrihet for styret.
– Behandle saker meldt til Årsmøtet innen gjeldende frister.
– Vedta handlingsplan for kommende periode.
– Av sette midler til Fagutviklingsfondet. Normalt avsettes minimum 25 % av overskuddet pr 31.12 til formålet.
– Fastsette kontingent.
– Behandle og vedta budsjett for kommende periode.
– Fastsette retningslinjer for fondet.
Valg:
– Valg av styre.
– Valg av revisor.
– Valg av valgkomité med 2 medlemmer.
– Valg av styre til Fagutviklingsfondet, Fondsstyret, 3 medlemmer.

4.5 Styret
Styret er foreningens beslutningsorgan mellom årsmøtene. Styret har minimum 4, maksimum 6 medlemmer, fortrinnsvis både ergoterapeuter og fysioterapeuter, og består av:
– leder
– økonomiansvarlig
– styremedlemmer
Styret skal ha medlemmer fra mer enn en arbeidsplass. Alle styremedlemmer velges for 2 år
Styret konstituerer seg selv med leder.
Styrets leder innehaver signaturretten på vegne av foreningen.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Alle avgjørelser tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er fungerende leders stemme avgjørende. Under styremøtet føres protokoll.

4.6 Styrets oppgaver
Styret leder og koordinerer foreningens virksomhet nasjonalt og internasjonalt
– forvalter foreningens økonomi i henhold til god forretningsskikk
– redigerer og ajourfører WEB-siden
– distribuerer aktuell informasjon, tidsfrist for søknad til Fagutviklingsfondet m.m.til medlemmene på WEB-siden og evt. med brev.
– ajourfører medlemslistene
– innkaller til og gjennomfører årsmøtet
– samarbeider med Norsk forening for håndkirurgi.

4.7 Fondsstyrets oppgaver:
– utarbeide og oppdatere søknadsskjema som er tilgjengelig på WEB-siden sammen med retningslinjene for tildeling.
– sende søknadsskjema og retningslinjer på forespørsel fra medlemmer.
– vurdere søknadene i henhold til gjeldende retningslinjer, og avgi innstilling til NFHs styre.
Styret i NHF fatter endelig vedtak om tildeling.
Fondsstyrets årsberetning sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtepapirer.

4.8 Logo
NFHs logo ble vedtatt på årsmøtet i 2003.
Den skal brukes på organisasjonens dokumenter, av tillitsvalgte som skriver brev el.l. på vegne av organisasjonen eller av medlemmer som presenterer noe på vegne av organisasjonen.
NHFs logo kan bare benyttes etter avtale med styret.

5 Økonomi

5.1 Regnskap, revisjon og budsjett
Det skal hvert år føres regnskap for foreningen.
Regnskapet følger kalenderåret. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskapet blir ført og avsluttet på en tilfredsstillende måte.
Styret forelegger siste års reviderte regnskap til årsmøtet for godkjenning.
Styret presenterer budsjettforslag for kommende periode for årsmøtet.
Styret foreslår beløp til neste års fagutviklingsfond for årsmøtet.

5.2 Finansiering
Norsk forening for håndterapi finansierer i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og deltakeravgifter. Økonomisk overskudd ved egne kurs og fagseminarer tilfaller foreningen. Foreningen er åpen for donasjoner og sponsorstøtte.

6 Vedtektsendringer
Endring av vedtekter, med unntak av denne paragraf og paragraf 7 som ikke kan endres, gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Eventuelt forslag til oppløsning av foreningen må sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

7 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan gjøres ved ordinært årsmøte med minst ¾ flertall. I tilfelle det finnes en beholdning av midler, fastsetter årsmøtet på hvilken måte disse skal disponeres.