top of page

Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig 

NORSK FORENING FOR HÅNDTERAPI (NFH)
GAMLE LEIRVEGEN 107
7038 TRONDHEIM
nfh1993@gmail.com
Tlf:+47 45439580
NO 991695346

 

2. Personopplysninger

NFH innhenter informasjonen du frivillig gir oss når du bruker tjenesten, f.eks når du registrerer deg som medlem via hjemmesiden. Informasjonen du gir oss er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforhold eller medlemskap.For kontoopprettelse ber vi om : E-postadresse, Fornavn og Etternavn, Arbeidssted 

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og e postadresse. Datatilsynet fører tilsyn med loven. 

3. Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til 

Kontakt opplysningene og opplysningene om ditt medlemskap, lagres først og fremst for å kunne administrere ditt medlems forhold. Dette omfatter bl.a. å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemsforhold, sende deg faktura, håndtere betalinger og gi deg nyttig informasjon. 

Kontaktinformasjon til arbeidssted kan gis ut til fagpersoner som etterspør en ergo- eller fysioterapeut som innehar kompetanse om rehabilitering etter håndskade. Medlemslisten i sin helhet gis ikke ut til andre enn medlemmene.  
 

4. Annen informasjon

Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller enheten din automatisk.
Dette inkluderer: IP-adresse, enhet , språk, og hvilken nettleser du ben
ytter.
Vi opererer også med cookies, hvor det lagres en økt ID som er nødvendig for oss for at nettbutikken skal kunne fungere. Bl.a. kan du legge varer i handlekurven, logge av og komme tilbake til den samme handlekurven neste gang du logger deg inn.

5. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

NFH oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. 

Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. 

NFH  vil beholde informasjon som du har gitt oss så lenge det er nødvendig for de formål som er angitt i kjøpsbetingelsene til tjenesten. NFH vil slette personopplysningene når NFH har håndtert din henvendelse, oppfylt en avtale, eller når rettslige forpliktelser er oppfylt, eller når du trekker samtykket tilbake ved å kontakte oss som forklart nedenfor.

Dersom du ikke har vært betalende medlem i NFH de to siste årene, vil alle dine personopplysninger og konto i nettbutikken som er registrert hos oss bli slettet. 

6. Hvordan vi beskytter opplysningene 

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. 
 

7. Kontakt oss

Vennligst kontakt oss om du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring, kjøpsbetingelser eller har andre spørsmål relatert til tjenesten.

Vi hjelper deg med å få innsyn i, få utlevert, korrigert eller slettet dine opplysninger.

E-post: nfh1993@gmail.com
 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 03.08.2023.

Salgsbetingelser / Vilkår

1. Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for salg av produkter til forbrukere gjennom www.handterapi.no. Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med din bestilling og vår bestillingsbekreftelse, avtalen for kjøpet. Forbrukerkjøp er i tillegg regulert av ufravikelige regler i blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.


2. Definisjon av partene

Selger:
NORSK FORENING FOR HÅNDTERAPI (NFH)
GAMLE LEIRVEGEN 107, 7038 TRONDHEIM
nfh1993@gmail.com
Tlf:+47 45439580
NO 991695346

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (i det følgende benevnt «du», «deg» og «din»).

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.
 

4. Priser
Alle priser er inkludert i merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som pakking, frakt og emballasje.

Ved kjøp av varer gjelder prisene som angis for produktene på www.handterapi.no bestillingsdagen. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.


5. Betaling
Kjøpesummen kan gjøres opp ved bruk av online betalingsmulighetene som er tilgjengelig for nettbutikken. Ved online betaling vil det reserveres et beløp tilsvarende summen på bestillingsbekreftelsen. ​​


6. Levering
Når vi mottar din bestilling, vil du motta en elektronisk bestillingsbekreftelse på din e-post. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen og kontroller om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

Betalt billett til seminar refunderes ikke, med mindre annet er spesifisert av arrangøren. Alle spørsmål om avlyst arrangement må rettes til Arrangør. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter jf. Angrerettloven §22m


7. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at første forsendelse er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8. Oppsigelse av medlemskap

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører ved utgangen av påfølgende måned etter at utmeldingen er mottatt.

Det er ikke bindingstid på medlemskap, gjeldene et år fom innbetaling. Ved ønske om å  avslutte avtale om ‘faste
betalinger’ ta direkte kontakt med NFH. 

9. Endring i kjøpsbetingelsene
Vi forbeholder oss retten til å endre på vilkårene i denne avtalen med virkning for fremtidige kjøp.


10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

11. Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

Dokumentet Kjøpsbetingelser ble sist oppdatert 03.08.2023.

bottom of page