top of page

Om Fagutviklingsfondet

Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond. Fondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Årsmøtet vedtar retningslinjer for fondet.

 

Nåværende styre består av;
Lise Maurstad Madsen, Merete Hermann-Eriksen og
Marte Iversen Aaser. 

 

Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke om fagutviklingsfond. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 

Søknad sendes på mail til nfh.fondsmidler@gmail.com 

merket «Fondstyret»

§ 4.7 i NFH ’ vedtekter:

 • Oppdatere søknadsskjema til fagutviklingsmidler og oversende til WEB-ansvarlig for publisering på NFH’s nettside.

 • Foreslå eventuelle endringer av retningslinjene for tildeling av fagutviklingsmidler (§4.7 NFH’s vedtekter) og sender disse til styret i NFH sammen med årsberetningen.

 • Vurdere søknadene i henhold til gjeldende 1. Retningslinjer for fagutviklingsmidler, og avgi innstilling til NFHs styre. Styret i NFH fatter endelig vedtak om tildeling

 • Fondsstyret sender ut tildelingsbrev til søkerne etter at styret i NFH har gitt endelig vedtak om tildeling.

 • Motta fagutviklingsrapporter og videresende disse til WEB-ansvarlig for publisering på NFH’s nettside.

 • Fondsstyrets årsberetning sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtepapirer.

Retningslinjer for Fagutviklingsfondet

 • Norsk Forening for håndterapi har etablert et fagutviklingsfond.

 • Fagutviklingsfondet har et styre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er på to år. 

 • Fagutviklingsfondet utarbeider søknadskjema i henhold til gjeldende retningslinjer og WEB-ansvarlig gjør dette tilgjengelig for medlemmene via foreningens nettside.

 • Fristen for å søke på fagutviklingsmidlene er 1. mars hvert år.

 • Fagutviklingsfondet arbeidsoppgaver i forbindelse med søknadsprosessen, se pkt. 2. Retningslinjer for administrasjon og oppfølging av fagutviklingsmidler.

 • Årsmøtet vedtar Retningslinjer for Fagutviklingsfondet;

  • Retningslinjer for fagutviklingsmidler

  • Retningslinjer for administrasjon og oppfølging av fagutviklingsmidler.

 • Årsmøtet vurderer og beslutter pottens størrelse fra år til år.

Retningslinjer for tildeling:


1.1    Alle medlemmer i organisasjonen har rett til å søke fagutviklingsmidler etter minimum ett         års medlemskap (dvs. minimum ett år fra registrer betaling for medlemsavgift, samt       
       betalt medlemsavgift i søknads år). 
1.2   Søknadsfristen er 1. mars hvert år. 
1.3   Fondssøker forplikter seg til å sette seg inn og følge retningslinjer for tildeling av       
       fagutviklingsmidler og følge disse.
1.4  Det kan søkes fagutviklingsmidler til etterutdanning, studietur, kurs, internasjonal       
       fagkongress eller prosjekt med håndterapifaglig relevans. Det gis ikke anledning til å søke         om fagutviklingsmidler til prosjekt som allerede har fått tildelt midler fra andre steder.                 Unntaksvis kan det søkes fagutviklingsmidler til deler av prosjekt eks. til presentasjon på 
       fagkongress, men da må det dokumenteres at dette ikke dekkes av andre midler. 
1.5   Fondssøker skal ved innsending av søknad benytte foreningens søknadsmal (link til mal).
       Fagutviklingssøknad skal blant annet inneholde program, kostnadsoverslag og tidsplan
       med delmål må legges ved søknaden. Mangelfull søknad vil automatisk bli avslått. 
1.6   Utgifter til NFH’s årlige fagseminar dekkes vanligvis ikke. NFH’s styret kan vurdere og
       beslutte unntak i spesielle tilfeller.
1.7    Fagutviklingsmidlene kan dekke kurs/ kongressavgift, reise, boutgifter og frikjøp av tid til     
       fagutvikling. Kostutgifter dekkes ikke.
1.8   Tildeling per søker vil normalt bli opp til NOK 5000,- til studietur/kurs eller internasjonal
       fagkongress. Mulighet for utvidelse opp til NOK 8000,-, ved relevant etterutdanning,
       videreutdanning eller prosjekt. 
1.9   Hvis flere søker til samme kurs/kongress bør tildelingssummen fortrinnsvis være lik.
1.10  Prioriteringer ved tildeling: Ikke mottatt fagutviklingsmidler i løpet av de siste 3 årene 
1.11   Søkere sees på som enkeltindivider uavhengig av arbeidssted.
1.12  Fagutviklingstiltak det søkes midler til, kan finne sted samme år som tildeling av
      fagutviklingsmidler.Ubenyttede fagutviklingsmidler går normalt tilbake til NFH. Eventuelt overføres til neste års fagutviklingspott. Dette avgjøres av årsmøtet.

2. Administrasjon / Oppfølging av fondsmidler 

2.1   Fondsstyret sender innstilling til NFH ‘s styre om tildeling; navn, formål og beløp. Avvik fra          

       individuelt tildelt maksbeløp eller samlet tildelingsbeløp, skal begrunnes.

2.2  Styret i NFH fatter vedtak som sendes til fondsstyret.

2.3  Fondsstyret sender brev til søkerne om tildeling, henholdsvis avslag. Tildelingsbrev skal           

       inneholde retningslinjer for rapportering og beskjed om at kravet om utbetaling med all 

       dokumentasjon må sendes før utgangen av tildelingsåret.

2.4  De som får tildelt fagutviklingsmidler sender inn fagutviklingsrapport i henhold til beskrevet     

       mal. Fagutviklingsrapport sendes til foreningens mailadresse og må sendes før utgangen av

       tildelingsåret. Rapporten vil bli presenteres på NFH ’s nettside av foreningens WEB-ansvarlig.

       Hvis anledning, er det også ønskelig med faglig innlegg på årlig seminar i regi av NFH. Dette

       avklares med styret i NFH. Fristen i tildelingsbrevet må overholdes for å beholde retten til

       fagutviklingsmidlene. 

2.5  Kvitteringer for utgifter til det aktuelle kurs/seminar/ internasjonal kongress eller prosjekt

       sendes til økonomiansvarlig. Her skal Regneark benyttes.

2.6  Tildelte midler utbetales i etterkant av fullført fagutviklingstiltak beskrevet i søknad når

       Økonomiansvarlig har mottatt samtlige kvitteringer og Fondsstyret har mottatt

       fagutviklingsrapport.

2.7  Det kan søkes om avvik fra den vanlige utbetalingsprosedyren. Søknaden rettes til

       Økonomiansvarlig.

bottom of page