top of page

Om Fagutviklingsfondet

Norsk Forening for håndterapi (NFH) har et etablert fagutviklingsfond der medlemmer kan søke om

midler til faglig utbytte 

 

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.  Søknad sendes på mail til nfh.fondsmidler@gmail.com merket «Fondsstyret». 

Søkere oppfordres til å sette seg inn i tildelingskriteriene 

Søknadsprosedyre

Når?

Søknadsfristen er 1. mars hvert år. 

Hvem? 

Alle medlemmer under foreningen har rett til å søke fagutviklingsmidler etter minimum ett års medlemskap (dvs. minimum ett år fra registrer betaling for medlemsavgift, samt betalt medlemsavgift i søknads år).

Hva? 

Det kan søkes fagutviklingsmidler til kurs, fagkongresser, etter- og videre utdanning, studietur eller prosjekt med faglig relevans

 

Hvordan? 

Ved å sende inn søknadsskjema til email til adresse nfh.fondsmidler@gmail.com 

merket «Fondsmidler», vedlagt aktuelle dokumenter


Ved å sende inn søknadsskjema godtar søkeren foreningenes retningslinjer for tildeling av fagutviklingsmidler. Mangelfull søknad vil automatisk bli avslått. 

Retningslinjer for tildeling

Ved å sende inn søknadsskjema godtar søkeren foreningenes retningslinjer for tildeling av fagutviklingsmidler. Mangelfull søknad vil automatisk bli avslått. 


1.1      Alle medlemmer i foreningen har rett til å søke fagutviklingsmidler etter minimum ett års         

         medlemskap (dvs. minimum ett år fra registrer betaling for medlemsavgift, samt betalt       

         medlemsavgift i søknads år). 
1.2     Fondssøker forplikter seg til å sette seg inn og følge retningslinjer for tildeling av       
         fagutviklingsmidler og følge disse.

1.3.    Det kan søkes om f
agutviklingsmidler til kurs- eller kongressavgift, reise, boutgifter og frikjøp

         av tid til fagutvikling. Kostutgifter dekkes ikke.  
1.4.    
Utgifter til NFHs årlige seminar dekkes vanligvis ikke. NFHs styret og fondsstyret kan vurdere               og beslutte unntak i spesielle tilfeller.

1.5.    Tildeling per søker vil normalt bli opp til NOK 5.000,- til studietur/kurs eller internasjonal     

         fagkongress. Mulighet for utvidelse opp til NOK 8.000,-, ved relevant etterutdanning,   

         videreutdanning eller prosjekt. 

1.6.    Hvis det er flere søknader om midler til samme kurs eller kongress koordineres

         tildelingssummene. 

1.7.    Ved mange søknader prioriteres de som ikke har fått tildelt midler de siste 3 årene. 

1.8.    Søkere sees på som enkeltindivider uavhengig av arbeidssted. 
1.9    
Fagutviklingsfondets styre sender ut skriftlig svarbrev til søkere innen 4 uker etter     

         søknadsfristen. Ved tildeling forventes det rapport tilsendt NFH innen utgangen av         

         tildelingsåret (unntaksvis etter avsluttet arrangement i påfølgende år). 


      Ubenyttede fagutviklingsmidler vil normalt overføres til neste års fagutviklingspott.

      Dette avgjøres av årsmøtet.

Retningslinjer for Fagutviklingsfondet

Fagutviklingsfondet forvaltes av et fondsstyre bestående av 3 medlemmer som velges på årsmøtet. Valgperioden er på to år. 

 

Fondsstyrets arbeidsoppgaver er:

 • Vurdere søknadene i henhold til gjeldende retningslinjer og tildelingskriterier.

 • Sende innstilling med begrunnelse til NFH`s styre som vedtar endelig tildeling.

 • Sende svarbrev til søkere innen 4 uker fra søknadsfrist.

 • Sende fond styrets årsberetning til styret i NFH innen 01.09 gjeldende år.

 • Foreslå eventuelle endringer for tildeling av fagutviklingsmidler og sende disse til styret i NFH sammen med årsberetningen. 

Styret i NFHs oppgaver overfor fondsstyret:

 • Sørge for at søknadsskjema til fagutviklingsfondet, regningsark og fagutviklingsrapport på NFH’s nettside er oppdatert i samarbeid med fondsstyret.

 • Sende fondsstyret en oppdatert medlemsliste og sum på årets pott. 

 • Fatte endelig vedtak om tildeling av fondsmidler.

 • Utbetale tildelte midler etter tilsendt fagutviklingsrapport og regningsark. 

 • Sørge for at ubenyttede midler overføres til neste års fagutviklingspott . 

 • Behandle eventuelle søknader om avvik fra gjeldende utbetalingsprosedyre. 

 • Publisere fagutviklingsrapporter på NFH’s nettside.

 • Sende fondsstyrets årsberetning til medlemmene sammen med øvrige årsmøtepapirer. 

bottom of page